പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല
:
തൃശ്ശൂര്‍
വിസ്തീര്‍ണ്ണം
:
101.42(ച.കി.മീ)
കോര്‍പ്പറേഷന്‍
ഡിവിഷനുകളുടെ എണ്ണം
:
55
ജനസംഖ്യ
:
317474 (2001 സെന്‍സസ്)
പുരുഷന്‍മാര്‍
:
154188 (2001 സെന്‍സസ്)
സ്ത്രീകള്‍
:
163286 (2001 സെന്‍സസ്)
ജനസാന്ദ്രത
:
5897 (2001 സെന്‍സസ്)
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം
:
1086 : 1000
മൊത്തം സാക്ഷരത
:
95.61%
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)
:
97.26%
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)
:
94.12%
Source : Census data 2001.
 
 
മേയര്‍
പേര്
:
അജിത വിജയന്‍
ഫോണ്‍ (ആപ്പീസ്)
:
0487 2423375
ഫോണ്‍ (വീട്)
: