അപേക്ഷ ഫോറങ്ങള്‍

AttachmentSize
ജനന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിനുള്ള അപേക്ഷാ ഫോറം 285.41 KB
ജനന രജിസ്റ്ററില്‍ പേര് ചേര്‍ക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാ ഫോറം 2.79 MB
മരണ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് - അപേക്ഷാ ഫോറം 2.17 MB
വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷന്‍ - അപേക്ഷാ ഫോറം 5.51 MB
നിശ്ചിത സമയത്തിന് ശേഷം വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള അപേക്ഷാ ഫോറം 1.76 MB
വിവാഹ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍1.12 MB
നായ്ക്കളെ വളര്‍ത്തുന്നതിനുള്ള ലൈസന്‍സിനുള്ള അപേക്ഷാ ഫോറം 606.38 KB
ഒരു ട്യുട്ടോറിയല്‍ സ്ഥാപനം നഗരസഭയില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാ ഫോറം 839.49 KB
മുനിസിപ്പാലിറ്റിയില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ട്യുട്ടോറിയല്‍ സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ രജിസ്ട്രേഷന്‍ പുതുക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാ ഫോറം 726.56 KB
സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളും, സ്വകാര്യ പാരാ മെഡിക്കല്‍ സ്ഥാപനങ്ങളും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്നതിനുള്ളഅപേക്ഷാ ഫോറം 659.88 KB
മുനിസിപ്പാലിറ്റിയില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയുടെയോ സ്വകാര്യ പാരാ മെഡിക്കല്‍ സ്ഥാപനത്തിന്‍റെയോ രജിസ്ട്രേഷന്‍ പുതുക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാ ഫോറം 714.9 KB