ലൈഫ് മിഷന്‍ പദ്ധതിയിലേക്ക് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍

kwØm\ kÀ¡mcnsâ sse^v anj³ ]²Xn \S¸nem¡p¶Xnsâ `mKambn XrÈqÀ tImÀ¸tdj³ ]cn[nbnð sI.Fw._n.BÀ.\v hnt[bambn ^vfmäv \nÀ½n¡p¶Xn\mhiyamb cïv G¡À `qantbm, Npcp§nbXv 50 skâv Øetam sI.Fw. BIvSv sk£³þ215 hkvXp BÀÖn¡p¶Xv kw_Ôn¨ 2000se ap\nkn¸menäokv N«§Ä¡pw hnt[bambn \Kck`bv¡v Ic`qan \ðIm³ X¿mdpÅ `qhpSaIfnð\n¶v ‘FIvkv{]j³ Hm^v CâdÌv’ £Wn¡p¶p.

       Øew kw_Ôn¨v skâv H¶nsâ hne kqNn¸n¨v shÅ¡Semknð At]£ \Kck` Hm^oknð kaÀ¸nt¡ïXmWv. hyànIÄ¡v Häbvt¡m Iq«mtbm  At]£ \ðImhp¶XmWv. Ahkm\ XobXn:17.3.2018 sshIo«v 3 aWnhsc. At]£tbmsSm¸w NphsS tNÀ¯ tcJm]IÀ¸v At]£I³/ At]£IÀ  \ðInbncnt¡ïXmWv.

 

       Øe¯nsâ B[mcw, Iogm[mcw  F¶nhbpsS ]IÀ¸pIÄ. 2017þ2018se ASnØm\ \nIpXn cioXv ]IÀ¸v. Sn `qanbnð sI«nSw Dsï¦nð X³hÀjs¯ hkvXp \nIpXn cioXv ]IÀ¸v tað kqNnX`qan hm§ð ap\nkn¸ð tImÀ¸tdj³ Iu¬knð Xocpam\¯n\v hnt[bambn«mbncn¡pw.

 

       Sn Øe¯nsâ Ignª 18 hÀjs¯ IpSn¡S kÀ«n^n¡äv DSa XpSÀ¶v lmPcmt¡ïXmbn«pïv.

 

       hkvXphnsâ DSaØmhImiw kw_Ôn¨pw \Kck` Iu¬knensâ Xocpam\¯n\v hnt[bambn«mbncn¡pw XpSÀ\S]SnIÄ kzoIcn¡p¶Xv. hkvXphnsâ hne BÀ.Un.H. \nÝbn¡p¶ hne¡v hnt[bambn«mbncn¡pw. Øew tIcf X®oÀ¯S kwc£W\nba]cn[n A\pkcn¨n«pÅ Xmbncn¡Ww. 2000se tIcf ap\nkn¸menäokv (hkvXp BÀÖn¡epw ssIs¿mgn¡epw)) N«§fnse hyhØ{]Imcambncn¡pw tImÀ¸tdj³ `qan BÀÖn¡p¶Xv.

PC8 – 22180/16/II.                                                                                                06.03.2018