നഗരസഭ വക കേടിടങ്ങളുടെ ലൈസന്‍സ് ഫീ കണക്കാകുന്നത്ത് സംബന്ധിച്ച്