തെരുവുക്കച്ചവടക്കാരുടെ കരടു ലിസ്റ്റ്

ദേശിയ നഗരഉപജീവന മിഷന്‍ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സര്‍വ്വേ നടത്തി തയ്യാറാക്കിയ്യ തെരുവുക്കച്ചവടക്കാരുടെ കരടു ലിസ്റ്റ് താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ ലഭ്യമാണ്.ആയതിന്മേല്‍ ലിസ്റ്റ് സംബന്ധിച്ചു ആഷേപം ഉണ്ടേല്‍ 21.07.2019 നകം രേഖാമൂലം അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ലിസ്റ്റ് കാണുന്നതിനായി ഇവിടെ Click ചെയുക.