പൊതുസ്ഥലങ്ങളില്‍ അന്തിയുറങ്ങുന്നവരുടെ ലിസ്റ്റ്

ദേശീയ നഗരഉപജീവന മിഷന്‍ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പൊതുസ്ഥലങ്ങളില്‍ അന്തിയുറങ്ങുന്നവരുടെ കണ്ടെത്തുന്നത്തിനുള്ള സര്‍വ്വേ നടത്തി തയ്യാറാക്കിയ ലിസ്റ്റ് .

Download List