ഗ്യാസ് ക്രിമിറ്റോറിയം -ബൈലോ

 തൃശൂർ നഗരസഭ ഗ്യാസ് ക്രിമിറ്റോറിയം, ചൂളയിൽ വെച്ച് സംസ്കരിക്കൽ, കുഴിമറ  എന്നിവയുടെ നടത്തിപ്പിലേക്കായി കൗൺസിൽ അംഗീകരിച്ച ബൈലോ 

AttachmentSize
Bi Law.pdf5.21 MB